User Guide 醫療院所應用為例 APK3 叫號管理 用於醫師或護士推播號碼及廣告


主畫面

1. 重設 按鈕用於還原各診別與時最近推播的號碼                
2. 送出 按鈕用於傳送推播資訊到公有雲服務                          
2.1 按一次送出,只會傳送一組推播資訊                        
2.2 被傳送的號碼會先還原為修改前號碼並以洋紅色底黑
字顯示,直到新推播數值送達後轉為白底黑字    
3. 每個診別與時段 右側的 + 與 - 按鈕用於調整推播的號碼     
4. 每個診別與時段也可直接在數值上輸入                                
5. 若按鈕上數值與最近推播號碼不同時會轉為黃底紅字
          
6. 下方為此推播所含的廣告詞